Generalforsamling i ApS eller A/S

Det er typisk for selskabets ejere, at der afholdes en generalforsamling typisk en gang om året. Her er kan ejerne bruge deres stemmeret og være med til at træffe beslutninger på selskabets vegne.

Generalforsamling

I ApS eller A/S

En generalforsamling er et årligt afholdt møde, hvor selskabets ejere har mulighed for at udøve deres stemmeret og deltage i beslutningsprocessen på vegne af selskabet. Det er en vigtig begivenhed, hvor afgørende beslutninger kan træffes og virksomhedens retning kan blive påvirket.

Hvad er ordinær generalforsamling?

Der foretages en sondring mellem den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt og er et fast møde for selskabets ejere. Den ekstraordinære generalforsamling finder kun sted, hvis der opstår behov for at drøfte yderligere emner med selskabets ejere udover det årlige møde.

På den årlige ordinære generalforsamling er der to hovedopgaver, som skal udføres. Den første opgave drejer sig om gennemgangen af selskabets regnskab, hvor der træffes beslutning om godkendelse af årsrapporten. Den anden opgave handler om at fastlægge, hvordan selskabets årlige overskud skal anvendes eller hvordan eventuelle underskud skal dækkes. Alle beslutninger, der bliver truffet på generalforsamlingen, skal nøje dokumenteres i form af et generalforsamlingsreferat. Det er vigtigt at sikre en omfattende og præcis dokumentation af alle beslutninger og diskussioner, der finder sted på generalforsamlingen.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Enighed om vedtagelse af vedtægter

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, medmindre selskabets vedtægter fastsætter andet. Hvis stemmerne står lige, betragtes forslaget som ikke vedtaget, med undtagelse af personvalg, hvor afgørelsen træffes ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

For at en beslutning om ændring af vedtægter skal være gyldig og vedtaget, kræves det, at mindst 2/3 af stemmerne er for. Andre beslutninger vedrørende ændringer af vedtægter er kun gyldige, hvis mindst 9/10 af stemmerne er enige.

For at være juridisk bindende skal beslutninger om ændringer af vedtægter, som vedtages på generalforsamlingen, registreres hos Erhvervsstyrelsen

Hvornår og hvordan afholdes en generalforsamling?

En generalforsamling skal planlægges og afholdes i tilstrækkelig god tid, så den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Kapitalselskaber som ApS og A/S er pålagt at afholde den ordinære generalforsamling senest fem måneder efter afslutningen af regnskabsåret. Dette er en obligatorisk forpligtelse, der sikrer rettidig behandling af vigtige selskabsanliggender. Det er af afgørende betydning, at generalforsamlingsreferatet bliver korrekt udarbejdet og indsendt til Erhvervsstyrelsen inden for den fastsatte tidsramme. Dette sikrer fuld lovmæssig overholdelse og gør det muligt for myndighederne at få opdaterede oplysninger om selskabets aktiviteter. Ved at respektere disse krav opretholder kapitalselskaber en sund og gennemsigtig drift, der fremmer tilliden hos interessenter og bidrager til den samlede effektivitet i erhvervslivet.

Generalforsamlingen afholdes normalt på dansk, medmindre der er truffet beslutning om andet. Blandt selskabets ejere udvælges en dirigent, medmindre vedtægterne fastlægger andet. Det er dirigentens ansvar at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig afvikling af generalforsamlingen. Dirigenten har følgende beføjelser og opgaver:

På generalforsamlingen skal der føres en protokol over forhandlingerne, som efterfølgende underskrives af dirigenten. Alle beslutninger, der træffes, skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Inden for to uger efter generalforsamlingen skal protokollen være tilgængelig for selskabets ejere.

Det er ikke påkrævet, at selskabets ejere er fysisk til stede på generalforsamlingen. Dog skal ejerne blive enige om de vedtagne beslutninger og udarbejde et beslutningsreferat, som dirigenten skal underskrive.

På den årlige generalforsamling skal der træffes følgende beslutninger:

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Stift holding hos Euroregnskab