Generalforsamling i ApS eller A/S

Det er typisk for selskabets ejere, at der afholdes en generalforsamling typisk en gang om året. Her er kan ejerne bruge deres stemmeret og være med til at træffe beslutninger på selskabets vegne.

Generalforsamling

I ApS eller A/S
En generalforsamling er et møde, der typisk afholdes en gang om året. På en generalforsamling kan selskabets ejere bruge deres stemmeret og være med til at træffe beslutninger på selskabets vegne.

Hvad er ordinær generalforsamling?

Der skelnes mellem ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Den ordinære er det årlige møde for selskabets ejere, mens den ekstraordinære kun kommer på tale, hvis et behov for at vende yderligere emner med selskabets ejere opstår.

Der er to primære opgaver på den ordinære generalforsamling. Den første opgave omhandler selskabets regnskab, hvor en beslutning om godkendelse af selskabets årsrapport træffes. Den anden opgave handler om at beslutte, hvordan selskabet skal anvende årets overskud eller dække årets underskud. Beslutninger, der blive truffet på generalforsamlingen skal dokumenteres i et generalforsamlingsreferat.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Enighed om vedtagelse af vedtægter

Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabets vedtægter bestemmer andet. Forslaget er ikke vedtaget, hvis stemmerne er lige, dette sker kun ved personvalg, og skal afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer andet.

En beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, og kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 stemmer for. Andre beslutninger om vedtægtsændringer er kun gyldige, hvis mindst 9/10 tiltrædes om enighed.

Disse beslutninger om ændringer af vedtægter, der vedtages på generalforsamlingen, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen

Hvornår og hvordan afholdes en generalforsamling?

En generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, og er modtaget af Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. For alle kapitalselskaber (ApS, A/S) gælder det, at den ordinære generalforsamling i selskabet skal være afholdt senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, og generalforsamlingsreferatet skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes altid på dansk medmindre andet er besluttet. Der vælges en dirigent blandt selskabets ejere medmindre vedtægterne siger noget andet. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at det afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over følgende:

Der skal føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, og skal underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Protokollen skal senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for selskabets ejere.

Det er ikke krav, at selskabets ejere møde fysisk. Ejerne skal dog blive enige om det, der vedtages på generalforsamlingen, udarbejde et beslutningsreferat, og så skal dirigenten underskrive beslutningsreferatet.

Der skal træffes følgende beslutninger på den ordinære generalforsamling:

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

EuroRegnskab team