Omdannelse til ApS

Hos EuroRegnskab kan vi tage hånd om dine regnskaber og alt det juridiske arbejde, så du kun skal koncentrere dig om din virksomhed.

Omdannelse til ApS

Derfor kan vores assistance være gavnlig for dig

Vi varetager dine regnskaber samt det juridiske arbejde

Når det kommer til omdannelse af et iværksætterselskab (IVS), indebærer processen visse juridiske og regnskabsmæssige kvalifikationskrav. Derfor er det afgørende, at en kvalificeret person tager sig af omdannelsen. Vi har den nødvendige ekspertise og erfaring til at udføre denne opgave på en professionel måde.

Som det første kræves det, at der indleveres en årsrapport, der viser en opsparet kapital på 40.000 kr. Desuden skal årsrapporten være blevet revideret af en revisor senest 5 måneder før balancedagen. Vi sikrer, at disse krav opfyldes, og at din årsrapport er i overensstemmelse med lovgivningen.

Herefter skal der udarbejdes en revisorerklæring, som kun kan udformes af en revisor, der enten er registreret eller statsautoriseret. Vi sikrer, at denne erklæring bliver korrekt udarbejdet af en kvalificeret revisor i overensstemmelse med de gældende regler og standarder.

Endelig skal din virksomheds vedtægter juridisk opdateres, så de opfylder kravene for et ApS. Derudover skal der udarbejdes et nyt generalforsamlingsreferat, og virksomheden skal opdateres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Vi sørger for at håndtere disse opgaver og sikrer, at din virksomhed er i overensstemmelse med de nødvendige juridiske og administrative krav.

Udfyld formular

10 min i telefonen – så ved du allerede meget mere om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.

Hvad er fordelene ved at omdanne til et ApS?

D. 9. april blev der vedtaget et lovforslag af regeringen om ophævelse af muligheden for at etablere et iværksætterselskab (IVS). Som en del af omdannelsen af IVS-selskaber skal alle eksisterende IVS-selskaber nu omdannes til ApS-selskaber. I forbindelse med denne omdannelse er det tidligere kapitalkrav på 50.000 kr. blevet ændret og sænket til 40.000 kr.

Ved en omdannelse får du mulighed for at fortsætte driften af dit selskab uden afbrydelser, medmindre du ønsker noget andet. Du har en periode på 2 år til at gennemføre omdannelsen af dit selskab fra det tidspunkt, hvor lovforslaget blev vedtaget. Hvis du ikke gennemfører omdannelsen inden for denne periode, risikerer du, at dit selskab bliver tvangsopløst.

Konsekvenserne af en tvangsopløsning af dit selskab

Hvis din virksomhed ikke opfylder de lovmæssige krav og er tvunget til at ophøre, kan Erhvervsstyrelsen og Skifteretten træffe beslutning om tvangsopløsning af selskabet. Dette betyder, at virksomheden juridisk set ophører med at eksistere.

Når et selskab er under tvangsopløsning, vil både ledelsen og revisoren automatisk blive fjernet. Dette betyder, at både bestyrelsen og direktionen mister deres beføjelser til at disponere over selskabets formue og ikke kan påtage sig nye forpligtelser. Efterfølgende kan man forsøge at kontakte Skifteretten for at undersøge, om der er mulighed for at genoprette selskabet.

Er der krav til en omdannelse?

Værdier på bankkontoen og korrekt regnskabsføring

Du skal have en kapital på 40.000 kr. på datoen for omdannelsen til et ApS (Anpartsselskab). Dette beløb kan opnås ved at bruge aktiver, der ikke er kontanter. Det kan eksempelvis være en bil eller andre værdifulde genstande. Disse aktiver overføres som selvskabskapital.

Hvis kapitalen på 40.000 kr. kan godkendes, er det muligt at omdanne et IVS (Iværksætterselskab) ved at indskyde differencen mellem selskabskapitalen og de 40.000 kr. Dette gælder selvom der har været underskud.

Ved omdannelse fra et IVS til et andet selskabstyper som f.eks. et anpartsselskab (ApS), er det vigtigt at have foretaget korrekt bogføring inden den dato, hvor man anmoder om omdannelsen. Det er også nødvendigt, at ens bankoplysninger stemmer overens med bogføringen for at opnå en vellykket omdannelse.

Årsager til, at det ikke er muligt at beholde IVS (Iværksætterselskab) ved omdannelse

IVS-formen er blevet udfaset af regeringen inden oktober 2021, hvilket betyder, at du skal træffe beslutning om enten at nedlægge eller omdanne dit IVS.

Hvis du ønsker at omdanne din virksomhed, er det påkrævet, at du har mindst 40.000 kr. til rådighed i virksomheden enten i form af kontanter eller andre værdier. For at opnå dette krav skal du få en autoriseret revisor til at vurdere selskabskapitalen. Når kapitalen er blevet godkendt, vil revisoren udarbejde en erklæring herom.

Der vil opstå tidspunkter, hvor en omdannelse af selskabet enten bliver påkrævet eller udgør en beslutning, der tjener virksomhedens bedste interesser.

Mens man tager overvejelserne omkring en selskabsomdannelse i betragtning, er det af afgørende betydning at søge ekspertise fra professionelle rådgivere i forvejen. Dette skyldes, at en fejlagtig beslutning eller en overset handling kan medføre alvorlige omkostninger med betydelige konsekvenser. De følgende situationer forekommer ofte, men de udgør ikke de eneste former for omdannelser, der findes.

 
 1. Omdannelse fra Enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S
 2. Omdannelse fra I/S til ApS eller A/S
 3. Omdannelse fra IVS til ApS
 4. Omdannelse fra ApS til A/S
 5. Omdannelse fra A/S til ApS

For at foretage en selskabsomdannelse, for eksempel fra et IVS til et ApS, er det nødvendigt, at selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kr. på tidspunktet for omdannelsen. Dette kræver mere end blot at have 40.000 kr. på en bankkonto. Beløbet omfatter indtægter efter fradrag af udgifter samt eventuel gæld til SKAT, moms, kreditorer og lignende.

Processen indebærer mere arbejde end bare oprettelsen af et nyt selskab. Som et IVS er man forpligtet til at afsætte 25% af sit overskud som en form for "reserve" hvert år. Dette medfører en årlig opsparing, og der er en fastsat deadline og tidsramme hvert år for, hvornår selskabsomdannelsen kan ske.

Én mulighed i denne situation er at tilføre ekstra kapital til selskabet, hvilket vil øge kapitalen i Kasse 1. Dette vil give grundlag for at træffe beslutningen om at gennemføre selskabsomdannelsen.

Desuden er det en nødvendighed at udarbejde en erklæring fra en uafhængig og kompetent vurderingsmand ifølge § 37, som bekræfter tilstedeværelsen af tilstrækkelig kapital ved omdannelsen fra IVS til ApS. Den officielle term er "uvildige, sagkyndige vurderingsmænd," og det er typisk registrerede revisorer, statsautoriserede revisorer eller advokater, der kan godkende kapitalen.

Generelt set udarbejdes der en erklæring, der dækker alle de poster, der skal godkendes, før beslutningen om selskabsomdannelsen kan træffes.

For at kunne foretage en omdannelse fra IVS til ApS er det nødvendigt at redigere og optimere selskabets vedtægter. Alle de påkrævede krav skal opfyldes, hvilket indebærer en grundig analyse af de eksisterende vedtægter og udarbejdelse af nye, der opfylder de nødvendige kriterier. Dette trin kan være mere komplekst, især hvis der er flere ejere involveret i selskabet, sammenlignet med tilfældet hvor der kun er én ejer.

Efter udarbejdelsen af de reviderede vedtægter skal ændringerne anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Disse ændringer bliver derefter registreret, godkendt og offentliggjort på platformene virk.dk og cvr.dk.

Selskabsomdannelsen skal gennemføres inden for en tidsramme på seks måneder efter afslutningen af det seneste årsregnskab. Dette indebærer, at hvis dit regnskabsår afsluttes den 31. december, skal omdannelsen af din virksomhed senest ske den 30. juni året efter.

Generelt skal det nye selskab registreres med de samme forpligtelser som din personligt ejede virksomhed. Dette inkluderer normalt tilmelding til eIndkomst, moms, lønsum og diverse afgifter. Det er muligt at autorisere din rådgiver, såsom en revisor eller advokat, til at registrere selskabet ved at inkludere en fuldmagt i stiftelsesdokumentet.

Hvis du ikke længere driver en personlig virksomhed, er det essentielt at afmelde og lukke cvr-nummeret for den pågældende virksomhed. Efterfølgende vil du stadig have mulighed for en periode at benytte virksomhedens cvr-nummer til at indberette oplysninger i TastSelv-systemet.

Du skal foretage ændringer i din forskudsopgørelse i TastSelv, da din indkomst fremover vil komme fra løn i stedet for virksomhed. Generelt går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra datoen, hvor selskabet bliver etableret.

 • Navigér til "Selvstændigt erhvervsdrivende" og "Udligningsordning for kunstnere" sektionerne.
 • I rubrik 10, indtast den forventede løn fra selskabet for dette år og det kommende år.
 • I rubrik 221, fjern overskuddet fra den virksomhed, du omdanner til et selskab.
 • Opdater andre relevante rubrikker om virksomheden, f.eks. rubrik 237 for renteindtægter og rubrik 488 for renteudgifter.
 • Hvis du ikke har andre selvstændige virksomheder og vil være lønmodtager (hovedaktionær) fra næste år, angiv dette under "Virksomhedsophør" ved at besvare spørgsmålene i sektionen.

Du skal sikre dig, at du foretager en korrekt omregistrering af ejer- og skyldforholdet for de aktiver og gældsposter, du har overdraget til selskabet.

 • Hvis du har biler i din virksomhed, skal de omregistreres til selskabet.
 • Hvis du ejer ejendomme gennem din virksomhed, skal de tinglyses med ejerskift til selskabet.
 • Hvis din virksomhed har gæld, såsom kassekredit eller realkreditlån, skal dette også overføres til selskabet. Dette kan gøres gennem din bank eller realkreditinstitut.

Generelt går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra det tidspunkt, hvor selskabet bliver grundlagt. Som følge heraf er det nødvendigt for selskabet at registrere sig i eIndkomst via TastSelv Erhverv.

Selskabet har ansvar for at indeholde A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) fra dine lønudbetalinger.

Ved den første indberetning til eIndkomst skal følgende elementer inkluderes:

 • De skattepligtige udbetalinger, du har foretaget i din personlige virksomhed indtil selskabet blev etableret, skal indberettes af selskabet som B-indkomst.
 • Du skal inkludere den proportionelle værdi af goder som fri bil og multimediaudstyr, der er stillet til rådighed.
 • Hvis du har medarbejdere i din personlige virksomhed, skal du nu rapportere løn, A-skat og AM-bidrag under selskabets cvr-nummer. Løn, A-skat og AM-bidrag, der blev udbetalt før selskabet blev grundlagt, skal indberettes under din personlige virksomheds cvr-nummer.

Hvis din personlige virksomhed er forpligtet til moms- eller lønsumsafgift, skal du indberette moms og lønsumsafgift under din virksomheds cvr-nummer indtil selskabet er etableret. Efter etablering skal du foretage indberetninger under selskabets cvr-nummer.

Ved omdannelse af din personligt ejede virksomhed er der normalt ikke umiddelbar skattepligt. Skattebetaling træder først i kraft, hvis du på et senere tidspunkt afstår aktierne i selskabet. Det er afgørende at bevare en kopi af beregningen af aktiernes eller anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Dette dokument vil være nødvendigt som bevis ved beregning af din fortjeneste, hvis du beslutter at sælge.

Euroregnskab - din revisor

Når du møder Euroregnskab i Albertslund, møder du viljen til at skabe udvikling, vækst og forandring for både dig og din virksomhed.

Vi gør en dyd ud af at være nærværende og ærlige rådgivere og sparringspartnere, der engagerer sig i din virksomhed, og hjælper dig med at træffe de beslutninger, der på sigt skaber den største værdi.

Vi hjælper med både bogføring, moms, skat, løn og årsrapporter.

Hvis du har brug for et overblik over hvilke tidsfrister der er, kan du kontakte os på ovenstående eller find dem her på hjemmesiden.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde. Vi tilbyder bogføring, skat, moms, løn og årsrapporter. Kontakt os på telefon: 49 49 47 47